Una mirada històrica a la teoria fílmica feminista

La professora visitant de Comress Mar Binimelis va fer una xerrada el 26 d’abril a l’espai Comtec Centre de la Biblioteca de Comunicació de la UAB, centrada a sintetitzar com la teoría feminista va començar a analitzar la imatge de les dones al cinema i com aquesta ha anat avançant cap a la mirada interseccional.

La revisió d’aquests avenços en els estudis fílmics comença als anys 70, en què autores com Sharon Smith, Joan Mellen, Molly Haskell o Majorie Rosen denuncien un model de representació de les dones hereu del model androcèntric del Hollywood clàssic. La segona onada feminista entra en consonància amb aquesta denúncia d’un model estereotipat. En aquest moment també apareix un cinema feminista alternatiu, més de denúncia del masclisme simbòlic que comercial.

A la dècada dels 80 la teoría fílmica es veu influenciada pels estudis postcolonials. Binimelis va citar, per exemple, l’obra d’Ella Shohat o de Jane Gaines, que tenen en compte aspectes de raça i territori. No serà fins la dècada dels 90, sempre amb períodes orientatius, que entren en joc identitats més complexes, es critica el feminisme dominant (blanc, culte) i es comencen a visibiltizar identitats mestisses.

El segle XXI s’enceta fílimicament amb la discussió on el cos es configura com a espai de conflicte i on el debat del postfeminisme és encara obert. En un panorama d’una cultura, l’occidental, hipersexuallitzada, la tensió entre visibilitzar les minories i una crítica global al capitalisme escenifiquen la tensió permanent entre els estereotips i les alternatives al canon.

Mar Binimelis és professora de la Universitat de Vic i experta en temes de gènere audiovisual, amb atenció a com es comunica sobre les minories. L’estada de la professora a Comress-IncomUAB finalitza al juny de 2023.